Amalgamutskifting

Amalgam har vært i bruk som fyllingsmateriale i 150 år. Materialet har mange gode egenskaper og kan ta æren for at den eldre del av befolkningen fremdeles har sine egne tenner i behold. Fra 1. januar 2008 vedtok Miljøverndepartementet forbud mot å bruke av amalgam med noen få unntak av hensyn til utslipp i naturen. Utviklingen av nye fyllingsmaterialer har ført til at bruken av amalgam har vært svært beskjeden de siste 20 år.

På generelt grunnlag anbefaler vi ikke våre pasienter å skifte ut gamle amalgamfyllinger som fungerer tilfredsstillende. Enkelte pasienter har plager fra sine amalgamfyllinger fordi de er overfølsomme for enkelte av bestanddelene i materialet (kvikksølv, sølv og tinn). Da anbefaler vi utskifting, og vi har flere gode alternativer.

Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer gav ut nye og oppdaterte retningslinjer, for utskifting av amalgam 18.03.09. Vi forholder oss til de retningslinjene vi er gitt, og her kan du lese mer om disse.